EVS

DEF flag-logoeac-YOUTH_BG

logo-bg-color

 

ПРОЕКТИ КЪМ ЕВРОПЕЙСКАТА ДОБРОВОЛЧЕСКА СЛУЖБА

 

2012-2013

 “ЗА ПО-ДЪБЪР ШАНС 3”

Проектът “За по-добър шанс – 3” ще се осъществява като сътрудничество в работата между доброволци по ЕДС, доброволци на местно ниво, работещи към Фондация “Дон Боско България” и персонала на ЦСРИ и ще е насочен към децата и младежите, посещаващи Центъра за информиране, консултиране, обучение и подкрепа на деца и младежи, в кв. Лозенец /ромската махала/, гр. Стара Загора и в град Казанлък. Такъв е неговия контекст.

Произходът му е свързан с дейностите с деца и младежи, които Фондация “Дон Боско България”, осъществява от началото на 2009 год.

Целите на проекта “За по-добър шанс – 3” са насочени към подпомагане на деца и младежи от ромски произход /християни и мюсюлмани/ в тяхното неформално образование; насърчаване на посещаването на училище и подпомагане при овладяването на учебния материал с цел по-добри възможности за реализация и по-равен старт с останалите социални групи от нашето общество; осъществяване на дейности на открито /спортни; лагери/ с цел придобиване на житейски умения.

Тези цели са приоритетни за нашата организация.

В конкретния проект, включването на доброволци от ЕС, които да подпомагат дейностите с децата и младежите ще подпомогне допълнително нашите усилия за насърчаване на солидарността и толерантността между младите хора, на тези, с които работим ежедневно и на тези, пред които представяме нашата дейност.

В настоящето проектно предложение дейностите отново ще обхванат и клона на фондацията – „Фондация Дон Боско България – клон Казанлък”, където също доставяме социалната услуга Център за информиране, консултиране, обучение и подкрепа.

Проектът ще стимулира и разбирателството между младите хора от три групи – тази на добровоците по ЕДС, тази на доброволците от България, които работят в ЦИКОП – Стара Загора и Казанлък и тази на децата и младежите, посещаващи двата центъра. Проектът ще допринесе и за неформалното обучение на доброволците, за развиване на тяхната инициативност и креативност. Проектът безспорно ще развие капацитета на нашата организация, тъй като включването на нови млади хора в работния процес и в екипа, винаги е свързано с обогатяване на опита и разширяване на възможностите. От друга страна културното разнообразие винаги обогатява, дава различни гледни точки, различни начини и идеи за структуриране на работния процес.

Сътрудничеството с Изпращащата организация, както и с местните организации, работещи в подобна на нашата сфера дава възможност за популяризиране на европейското сътрудничество в областта на младежките политики.

По отношение на годишния приоритет „Борба с бедността и социалната изолация”, всички дейности, осъществявани в ЦИКОП са насочени към подпомагане на по-качественото включване на децата и младежите от ромски проеизход в социалния живот и подпомагане на личностното има развитиое с цел, по-добра професионалана квалификация.

Приоритетът „Креативност и предриемачество” е застъпен в дейностите на организацията по принцип – голяма част от ателиетата целят развиване точно на тези умения у децата и младежите – приложните изкуства, театралните занимания, конструирането. Самите доброволци в заниманията с децата и младежите развиват своите креативни и предприемачески умение, организирайки игри, задачи, които да се интересни за децата и младежите, стартирайки нови инициативи.

Приоритетът „Спорт за насърчаване на здравословен начин на живот, социално включване и активно участие” също е застъпен основно в дейностите на ЦИКОП, тъй като успоредно с формалното и неформално обучение, осъществяваме балансирано и дейности и спорт на открито. Всяка събота е предназначена за етапни игри и спорт в близкия училищен двор, а в гр. Казанлък използваме игрището на Салезианите на Дон Боско.

Проектът “За по-добър шанс – 3” се свързва националния приоритет за 2012:

1. Развитие и популяризиране на доброволчеството в България – чрез представянето на проекта пред общността, чрез самата дейност на Фондацията, която активно подкрепя обучения на младежи за доброволци и изобщо доброволчеството, чрез срещата между ЕДС доброволците и доброволците към фондацията, ЦИКОП в Стара загора и Казанлък.

В рамките на една година организираме девет обучителни срещи за доброволци /аниматори/. На тези срещи обучаваме български, а отскоро и ромски младежи за младежки ръководители и доброволци. Младежите се включват активно в подговките за различни младежки срещи, лагери и походи, които фондацията организира, като по този начин развиват организационните и логистичните си умения, уменията за работа в екип.

 

 

2011-2012

“ЗА ПО-ДЪБЪР ШАНС 2”

Проектът “За по-добър шанс 2” цели обогатяването на социалните и практическите опитности на децата и младежите, посещаващи Центъра за социална рехабилитация и интеграция на Фондация “Дон Боско България” в ромския квартал “Лозенец”, гр.Стара Загора и Центъра за деца и младежи „Оазис”,гр. Казанлък, чрез присъединяване към заниманията на пет доброволеца от Чешката република – трима в град Стара Загора и двама в гр. Казанлък. Тяхното присъствие в продължение на 11 месеца в ЦРСИ и Център „Оазис” ще подпомогне ромските деца и младежи в натрупването на знания, ще улесни интегрирането им, защото ще обогати социалния им опит, и ще насърчава тяхната инициативност. Спонтанността и креативността на децата и младежите са качества, които ще се стремим да запазваме и “отглеждаме”. Освен участие в ателиетата и игрите, доброволците ще имат задача и да анимират част от свободното време на децата и младежите, както и да подпомогнат организирането и провеждането на летните лагери с тях. Като част от екипа доброволците ще участват и в поддържането и почистването на материалната база, а един от тях ще работи и по уеб страницата на ФДББ. Естествено ще изучават български език и ще контактуват активно с българските доброволци, работещи в ЦСРИ и Център „Оазис”. Доброволците, които решихме да приемем, имат опит в работата с деца и младежи. В Чешката Република са работели доброволно в неправителствени организации по възпитателни програми, участвали в летни лагери, анимирали са свободното време на различни деца и младежи. Помагали са на деца в подготовката за училище.

 

 

2010-2011

“ЗА ПО-ДЪБЪР ШАНС”

Снимки от проекта - тукПроектът “За по-добър шанс” се осъществява като сътрудничество в работата между доброволци по ЕДС, доброволци на местно ниво, работещи към Фондация “Дон Боско България” и персонала на ЦСРИ и е насочен към децата и младежите, посещаващи Центъра за социална рехабилитация и интеграция на деца и младежи, в кв. Лозенец /ромската махала/, гр. Стара Загора. Такъв е неговия контекст. Произходът му е свързан с дейностите с деца и младежи, които Фондация “Дон Боско България”, осъществява от началото на 2009 год. Целите на проекта “За по-добър шанс” са насочени към подпомагане на деца и младежи от ромски произход /християни и мюсюлмани/ в тяхното неформално образование; насърчаване на посещаването на училище и подпомагане при овладяването на учебния материал с цел по-добри възможности за реализация и по-равен старт с останалите социални групи от нашето общество; осъществяване на дейности на открито /спортни; лагери/ с цел придобиване на житейски умения. Тези цели са приоритетни за нашата организация.

В конкретния проект, включването на доброволци от ЕС, които да подпомагат дейностите с децата и младежите ще подпомогне допълнително нашите усилия за насърчаване на солидарността и толерантността между младите хора, на тези, с които работим ежедневно и на тези, пред които представяме нашата дейност. Проектът ще стимулира и разбирателството между младите хора от три групи – тази на добровоците по ЕДС, тази на доброволците от България, които работят в ЦСРИ и тази на децата и младежите, посещаващи центъра. Проектът допринася и за неформалното обучение на доброволците, за развиване на тяхната инициативност и креативност. Проектът безспорно ще развие капацитетът на нашата организация, тъй като за първи път тя има ролята на Посрещаща организация по Дейност 2 на програмата “Младежта в действие”. От друга страна, културното разнообразие винаги обогатява, дава различни гледни точки, различни начини и идеи за структуриране на работния процес. Сътрудничеството с Изпращащата организация, както и с местните организации, работещи в подобна на нашата сфера дава възможност за популяризиране на европейското сътрудничество в областта на младежките политики. По отношение на Европейската година на борба с бедността и социалното изключване, дейността на нашата организация е насочена поначало към тези приоритети. Нашата работа с ромските деца цели промяна на тяхното социално положение и статут, а също и промяна на обществените нагласи към ромското население. Проектът “За по-добър шанс” се свързва и с някои от националните приоритети за 2010, а именно : 1. Здравословен начин на живот и превенция на всички зависимости – чрез дейностите и спорт на открито и лагерите, които в по-голямата си част също са на открито. Организирането на свободното време на децата и младежите и поддържането на интереса им към дейностите цели и превенция на отпадането от училище; превенция на криминалните прояви; превенция на проституцията. 2. Борба с насилието сред младите хора – чрез избиране на различни игри, учещи на приемане и толерантност; възпитаване в ценностите на християнския морал и насърчаване на спазването на правилата в ЦСРИ, които по всякакъв начин изключват насилието. 3. Развитие и популяризиране на доброволчеството в България – чрез представянето на проекта пред общността, чрез самата дейност на Фондацията, която активно подкрепя обучения на младежи за доброволци и изобщо доброволчеството, чрез срещата между ЕДС доброволките и доброволките към фондацията и ЦРСИ.