За фондацията

Фондация „Дон Боско България” е нестопанска организация, която осъществява обществено полезна дейност. В град Стара Загора работим от началото на 2009 година, като дейността ни е насочена към подпомагане на възпитаването и образоването на млади хора в неравностойно положение от всички етноси; подпомагане на социалната интеграция и личностна реализация на нуждаещите се деца, младежи и възрастни; сътрудничество с други организации имащи подобни на нашите приоритети. Провеждаме срещи и беседи, семинари, обучения на доброволци. Организираме детски лагери, екскурзии. Спортът заема важно място в работата ни с младите хора. Извършваме благотворителна дейност. В момента дейността ни е фокусирана върху ромските деца и младежи и техните родители от кв. „Лозенец”, гр. Стара Загора и село Калитиново. Сътрудничим с организацията „Каритас България”; „Каритас София”; социалната услуга Център за настаняване от семеен тип „Малък групов дом”, гр, Стара Загора; сдружение „Самаряни”, гр. Стара Загора; VIS, Италия; Каритас „Чешки Будейовице“, Чехия; Салезиани на Дон Боско, България. Главните ни цели са, да повишим мотивацията на децата и учениците за полагане на учебен труд; да формираме позитивно отношение към училището; да разгърнем индивидуалния потенциал на децата и да ги насърчим да развиват своите интереси и заложби, като ги включваме в различни видове ателиета – по музика и танци, по физкултура и спорт, по изобразително изкуство, приложни изкуства, конструиране; чужди езици; да повишим самооценката и самочувствието на децата, чрез реализация, насърчаване и развиване на личностните им качества и таланти; да разширим социалните контакти на децата от 1 – 10 клас и да предоставим алтернативи за нови приятелства; да включим родителите в обучението на децата; да повишим нивото на образованост на родителите. В процеса на работата все по-ясно кристализира необходимостта от случването на определени инициативи и дейности, насочени към неформални и формални срещи на местната и ромската общности. Според екипа на организацията това е един от начините проблемите да бъдат ясно дефинирани и осветлени. Задължителна крачка в десегрегацията на ромската общност. Фондацията е регистрирана като доставчик на социална услуга – Център за информиране, консултиране, обучение и подкрепа на деца и младежи (ЦИКОП). Екипът ни залага на неформалното обучение като средство за подпомагане на личностното и социалното развитие на децата и младежите, а на един по-късен етап и тяхното професионално развитие. Пет пъти в седмицата работим в кв. „Лозенец”, в наети от нас помещения, като провеждаме различни видове занимания – от дневна занималня, където помагаме на децата да се справят с учебния материал, до ателиета по изобразителни изкуства, приложни изкуства, конструиране, шиене, танци, музикални инструменти, чужди езици, християнска етика. Засега работим с деца на възраст от 6 до 18 години. Провеждаме и занимания на група на момичетата и момчета над 10 години (бъдещи младежки ръководители), които да подпомогнем в израстването и да им предадем знания и умения в домакинството, да ги подготвим за бъдещите им отговорности.

Посрещаме доброволци по програмата на ЕС „Европейски корпус за солидарност“. Те ни помагат много в работата с децата, младежите и техните родители.

Comments are closed